Indkaldelse til Generalforsamling 2021

24. august 2021

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling.


Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Tirsdag den 14-09-2021. kl. 1900.
Hvalsø Savværk, Rejseladen.
Bentsensvej 4, 4330 Hvalsø.

Dagsorden.
01) Valg af dirigent og stemmetællere.
02) Beretning for det forløbne regnskabsår.
03) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
04) Budget for indeværende driftsår fremlægges.
05) Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
06) Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere. *)
07) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår.
Rikke Frank Larsen Modtager genvalg.
Henrik Damgaard Modtager genvalg.
08) Valg af suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter er
Ove Svendsen 1. suppleant.
Jens Nielsen 2. suppleant.
09) Valg af revisor.
10) Eventuelt.


*) Bemærk: Forslag som ønskes til debat og afstemning på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest den 04-09-2021. kl. 1200, og kan afleveres på varmeværket.
Regnskab, budget, beretning samt eventuelt indkomne forslag kan ses på Hvalsø Kraftvarmeværks
hjemmeside, www.hvalsoekraftvarmevaerk.dk fra 13-08-2021. Materialet kan også rekvireres ved henvendelse til varmeværket på tlf. 46408442 eller info@hvalsoekraftvarmevaerk.dk


Vel mødt.
På bestyrelsens vegne.
Ole Jensen.